Política de protecció de dades

Aquesta és la política de protecció de dades de l’Associació Espai Agrari Baixa Tordera (d’ara endavant l’Associació) integrada pels organismes següents:

Ajuntament de Palafolls, amb CIF P0815400G i domicili a plaça Major, 111, 08389 – Palafolls.

Ajuntament de Tordera, amb CIF P0828400B i domicili a Plaça de l’Església, 2, 08490 – Tordera.

Ajuntament de Malgrat de Mar, amb CIF P0810900A i domicili al carrer del Carme, 30, 08380 – Malgrat de Mar.

Ajuntament de Santa Susanna, amb CIF P0826100J i domicili a Plaça de Catalunya s/n, 08398 – Santa Susanna.

Ajuntament de Blanes, amb CIF P1702600F i domicili a Passeig Dintre, 29, 17300 – Blanes.

Diputació de Barcelona, amb CIF P0800000B i domicilia a Rambla de Catalunya, 126, 08008 – Barcelona.

Aquesta política fa referència a les dades que tracta l’Associació en l’exercici de les seves activitats de difusió de notícies relacionades amb l’Espai Agrari de la Baixa Tordera donant compliment al Reglament General de Protecció de Dades (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Qui és el responsable del tractament de les dades?

Del tractament de dades que s’efectua en el formulari d’alta per l’enviament d’informació de la pàgina web www.espaiagraribaixatordera.cat en seran corresponsables els integrants de l’Associació que actuen en règim de corresponsabilitat, en el sentit de l’article 26 del Reglament general de protecció de dades.

Amb quina finalitat es tracten les dades personals?

L’Associació registra les dades per tenir constància de les persones que, a nivell individual o en qualitat de representant de persones jurídiques, són receptores de la informació de les nostres activitats, serveis i iniciatives. Les dades obtingudes permeten gestionar aquests enviaments. Aquesta informació es pot enviar per un o més dels canals de comunicació utilitzats per [nom del responsable], com ara enviaments de textos per correu electrònic, publicacions o avisos a dispositius mòbils.

Quant de temps es conserven les dades?

Les dades personals es conservaran mentre la persona destinatària de la informació no manifesta la seva voluntat de deixar de rebre-la. En el cas de persones que reben informació per la seva condició de representants de persones jurídiques, les dades es podran eliminar si deixa de ser efectiva aquesta representació.

Quina és la legitimació per al tractament de les dades?

Les dades són objecte de tractament amb el consentiment de la persona receptora de la informació, la qual en qualsevol moment podrà revocar aquest consentiment. En aquest cas les dades seran eliminades de forma immediata. En el cas de persones que figuren a la llista de destinataris en qualitat de representants de persones jurídiques, les seves dades es tracten per al compliment d’una missió realitzada en interès públic, com ho és garantir la comunicació de [nom del responsable] amb altres institucions.

A qui es comuniquen les dades?

Les dades personals no es comuniquen a altres persones si no és amb el consentiment previ de la persona interessada, consentiment que s’hauria de formular de manera explícita.

Quins drets existeixen en relació al tractament de les dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si l’Associació està tractant les seves dades personals. En cas afirmatiu es té el dret a saber d’on s’han obtingut les dades, en el cas que no s’hagin proporcionat directament i la finalitat a les que es destinen. De manera general les lleis reconeixen a les persones interessades el dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar- ne la supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir i no hi hagi obligació de conservar-les. En el cas de la subscripció a canals o serveis d’informació la supressió es fa immediatament després de rebre la sol·licitud de la persona interessada. En determinades circumstàncies els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, dret que li atorga el control d’aquestes dades principalment de cara a corregir tractaments inadequats i presentar reclamacions en defensa dels seus drets.

Com es poden exercir o defensar els drets?

Mitjançant un escrit adreçat a l’Ajuntament de Palafolls a plaça Major, 11, 08389 – Palafolls, o bé correu electrònica a palafolls@palafolls.cat. Si una persona considera que els seus drets no s’han atès adequadament, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (www.apd.cat). En qualsevol moment es pot adreçar directament al Delegat de protecció de dades (DPD) per mitjà de dpd@palafolls.cat.